Skærpelse af miljøzonekrav

Teknik- og miljøudvalget i København har besluttet at stramme miljøkravet over for ældre dieselbiler.

Udvalget har vedtaget et krav om, at ældre dieselbiler skal udstyres med partikelfilter for at opnå en reduktion på omkring 40 procent partikelforurening fra udstødning.

Forventningen er, at partikelforurening fra udstødning vil reduceres med omkring 60 procent i forhold til udstødningen fra alle køretøjer.

Loven indføres gradvist og rammer dieselpersonbiler fra EU-standarden Euronorm 4 eller ældre. Det vil typisk sige biler fra 2009 og ældre.

Miljøbeskyttelsesloven blev ændret den 22. marts 2022 og giver København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg kommuner mulighed for at skærpe krav i byernes eksisterende miljøzoner pr. 1. januar 2023. En miljøzone kan med lovændringen omfatte dieseldrevne personbiler ud over lastbiler, busser og varevogne, der allerede stilles krav til. Denne mulighed indfrier Københavns Kommunes ønske i Kommuneplan 2019 om, at også dieseldrevne personbiler er omfattet af miljøzonekrav for at reducere sundhedspåvirkningen fra trafikkens sundhedsskadelige emissioner.

Lovgivningen kræver, at skærpelser i kommunens miljøzone først kan implementeres efter en offentlig annoncering i minimum fire uger. Borgerrepræsentationen skal på den baggrund tage stilling til, at Københavns Kommune udvider annonceringen til otte uger for at sikre offentligheden tid nok til at indsende bemærkninger. Det forventes, at de øvrige kommuner med miljøzoner ligeledes annoncerer forslag til skærpelse af miljøzonekravene medio 2022.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Løsning

Borgerrepræsentationen kan med den ændrede miljøbeskyttelseslov indføre krav om partikelfilter på dieseldrevne personbiler, så der i miljøzonen vil være forbud mod at køre i en dieseldreven personbil uden et partikelfilter. Partikelfiltre til dieseldrevne personbiler kom på markedet i 2006 og blev obligatoriske for nyregistrerede biler 1. januar 2011.  Der er i dag ca. 90.000 dieseldrevne personbiler på landsplan, som ikke har partikelfilter, hvoraf ca. 3.600 er indregistreret i Københavns Kommune og ca. 600 i Frederiksberg Kommune.

Et standardpartikelfilter koster ca. 6.000 kr. inklusiv eftermontering. Bilejere i lavindkomstgrupper vil kunne ansøge om tilskud på 2.000 kr. til eftermontering af et partikelfilter. Information og ansøgning herom kommer til at fremgå af Miljøstyrelsens hjemmeside og den fælleskommunale hjemmeside www.miljøzoner.dk. Herudover undgår bilejere fremadrettet at betale 1.000 kr. årligt i partikeludledningsafgift. Miljøstyrelsen har opstillet kriterier for undtagelser og kan dispensere fra kravene (bilag 2).   

Effekt

Ifølge rapport fra National Center for Miljø og Energi kan man ved at indføre det nye krav om partikelfilter på ældre dieseldrevne personbiler forvente en reduktion på omkring 40% i partikelforurening fra udstødning og 10% reduktion af NOx fra udstødning i forhold til udstødningen fra alle køretøjer (beregnet for 2022).

Samlet vil de nye krav til ældre dieseldrevne personbiler og de nuværende miljøzonekrav til lastbiler, busser og varebiler samt fremrykning af trinkravet (jf. nedenfor) forventeligt reducere partikelforureningen fra udstødning med omkring 60% og NOx forureningen fra udstødning med omkring 20% i forhold til udstødningen fra alle køretøjer (beregnet for 2022).

Tidshorisont

Teknik- og Miljøforvaltningen forelægger i efteråret 2022 Borgerrepræsentationen forslag til beslutning efter endt annoncering. Ved en vedtagelse af at indføre krav om partikelfilter til dieseldrevne personbiler igangsætter og koordinerer Teknik- og Miljøforvaltningen med de øvrige miljøzonekommuner en varslingsperiode på ni måneder, jf. lovgivningen. Varslingsperioden forventes at kunne igangsættes ultimo 2022 og træde i kraft den 1. oktober 2023.

Eksisterende miljøzone

Den eksisterende miljøzone i København blev indført den 1. september 2008, hvor der blev stillet krav til emissioner for lastbiler og busser. En ændring af miljøbeskyttelsesloven i 2019 betød, at der kunne indføres dels skærpede krav til lastbiler og busser dels krav til varebiler pr. 1. juli 2020. Kravene indføres trinvist baseret på køretøjernes alder og EU-standarden Euronorm. Som led i skærpelse af kravene i miljøzonen (BR 20. juni 2019) gennemføres en planlagt skærpelse af kravet til varebiler 1. juli 2022, hvor der stilles krav om partikelfiltre på varebiler indregistreret før 1. januar 2012. Med lovændringen fremrykkes implementeringen af krav om Euronorm 6 for varebiler fra 1. juli 2025 til 1. juli 2023 automatisk, hvilket betyder, at varebiler indregistreret før 1. september 2016 skal have partikelfilter. Fremrykningen af trinkravet er en teknisk stramning af den eksisterende lovgivning, og Borgerrepræsentationen skal derfor ikke tage stilling til denne fremrykning.

Sund og Bælt varetager håndhævelsen af miljøzonerne for staten. I Københavns Kommune er der opsat kameraer på fem lokationer samt to kørende kontrolenheder.

Politisk handlerum

Grundet behov for ensartet kommunikation og ensartede regler i miljøzonerne, anbefaler forvaltningen, at Københavns Kommune gennemfører en eventuel implementering af kravet om partikelfilter på dieseldrevne personbiler i samme takt som de andre miljøzonekommuner, med ikrafttrædelse d. 1. oktober 2023.

Lovændringen åbner mulighed for at stille krav om partikelfiltre på dieseldrevne personbiler. Efter denne skærpelse er lovens muligheder for skærpelse udtømt.

Økonomi

Denne indstilling har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

For at implementere skærpede krav til dieseldrevne personbiler i miljøzonen er der behov for, at finansiering på i alt 2,3 mio. kr. indgår i kommende budgetforhandlinger ved at bestille et budgetnotat til Budget 2023. Finansieringen omfatter dels løbende informationsindsats rettet mod berørte køretøjsejere, der varetages af Sund & Bælt, men finansieres af kommunerne, og som for Københavns Kommune forventes at være på ca. 1 mio. kr. Dels eftermontering af partikelfilter på 37 af Københavns Kommunes egne dieselbiler (Børne- og Ungdomsforvaltningen 15 køretøjer, Socialforvaltningen 14 køretøjer og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 8 køretøjer) på ca. 1,3 mio. kr. Hertil kommer afledte driftsomkostninger.

No tags