Tag: Citizen science

Ekstremt forurenende busser på Nørrebro

Opdatering, marts 2017: Vi har vundet kampen om fremtidens busser på linje 8A. Borgerrepræsentationen besluttede at der ikke skulle ske forringelser i miljøstandarden (se Politiken her) og Movia rettede ind og valgte moderne busser. Linje 5A skiftes per april 2017 til moderne gasbusser, der lever op til den strammeste miljøstandard ved levering.

Her på Miljøpunktet vil vi holde øje med kommende udbud, lave prøvemålinger så vi sikrer, at busserne bliver ved med at leve op til miljøstandarden og søge at udbrede de stramme krav til resten af de tunge køretøjer i byen – dvs. lastbiler og private busser.

Ekstremt forurenende busser på Nørrebro

Miljøpunkt Indre by og Miljøpunkt Nørrebro har med et måleapparat af typen ’P-Trak-test’ kunne konstatere meget høje udledninger af ultrafine partikler fra Movia-busser på flere forskellige buslinjer i København. Målinger af forurening fra bl.a. bus 5A, som er en gammel bus produceret under Euro 4-normen, viste et så højt antal ultrafine partikler, at det nåede måleapparatets maximum værdi. Ifølge Statens sektorforskningsinstitut er ultrafine partikler de mest sundhedsskadelige. Partikelforurening er i dag en langt større dødsårsag end færdselsuheld og den største miljøbetingede sygdoms- og dødsårsag, der er i Københavnden.

Miljøeksperter bakker op om målinger, men Movia afviser

Movia har i pressen og i en redegørelse til kommunen af 30. september 2016 sået tvivl om måleapparat og metode, men en nærmere gennemgang viser, at uenigheden alene er et udtryk for, at man taler om forskellige ting.

Movia forholder sig i redegørelsen udelukkende til målinger lavet på nyere Euro 6-busser og EEV-busser (næsten Euro 6) i september måned af BT og Det Økologiske Råd. Målingerne blev lavet helt nede ved udstødningen, hvilket var et kritikpunkt fra Movia. Eftersom de målte busser og miljøpunkternes anvendte metode er helt anderledes end det, der er beskrevet i redegørelsen, vil vi ikke forholde os yderligere til Movias redegørelse her.

Miljøpunkternes målingerne er foretaget i klart og vindstille vejr i en naturlig afstand fra bussen på 1-2 meter og i børnehøjde (på en ladcykel). Målinger tager altså udgangspunkt i, hvad borgere bliver udsat for i dagligdags situationer.

Det er vigtigt her at understrege, at uafhængige eksperterforskere og Københavns Kommune er enige om, at miljøpunkternes målemetode er mere egnet end Movias målemetode, når det kommer til ultrafine partikler. Målingerne giver da også konsistente og forventelige resultater. Fx har elbusser reelt 0-udledning, Euro 6-busser har lave udledninger mens Euro 4-busserne har meget høje udledninger af ultrafine partikler. Læs Københanvs Kommunes svar til miljøpunkter om Movias utidssvarende målemetode længere nede i artiklen.

Miljøpunkter vil have krav om renere busser i fremtiden

En gennemgang af det igangværende udbud af Movia-ruter viser, at man udbyder ruter med både Euro 5, EEV og Euro 4-busser. Lige nu er bus 8A i udbud for 1½ år (evt. +1½ år), og her er kravet blot Euro 4 – dvs. den samme norm 5A kører under i dag, hvor der er konstateret meget store udslip af ultrafine partikler.

Mange andre linjer udbydes desuden under normer som Euro 5 eller EEV. Altså miljømæssigt væsentligt svagere normer end den nye Euro 6-norm. Ud fra et miljø- og sundhedssynspunkt virker det stærkt betænkeligt, at man har uregulerede busser med meget store udledninger af ultrafine partikler i rute, og at man tillader disse busser i igangværende udbudsrunder.

Vi mener, der straks skal iværksættes målinger af ultrafine partikler fra alle Movia-busser inkl. de busser, der kører under Euro-normer, hvor dette ikke er et lov-krav – så der kan skabes et overblik over omfanget af problemet.

Københavns Kommune: Movias måling er utidssvarende

Københavns kommunes faglige opfattelse er, at Movia bruger en ’utidssvarende’ metode, der ikke vil registrere selv ‘meget store udslip af ultrafine partikler’.

Movia udbyder i 2017 stadig ruter, hvor der ikke er krav om at leve op til de nyeste EU standarder (Euro 6). Movia skriver i deres Trafikplan 2016 (i høring nu), at i år 2030 vil halvdelen af busserne fortsat køre på (bio)diesel og gas, der vil udlede partikler. Til sammenligning beslutter andre hovedstæder netop nu at forbyde alle dieselkøretøjer fra 2025 og der har kørt fine el-busser rundt i Malmö i årevis.

Nørrebro Lokaludvalg har i deres høringssvar til Movias Trafikplan anført, at overgang til gas på linje 5A:

…risikerer dog, at Nørrebroerne bliver taberne i den elektrificering (eller brintdrift) der nødvendigvis skal ske af busserne for at busdriften kan blive fossilfri, fordi buslinjerne udliciteres for en længere årrække. Vi anser biogas som forældet i den sammenhæng. Nørrebro er stærkt plaget af både støj- og luftforurening, hvoraf busserne har en væsentlig andel. Det ligger os derfor også stærkt på sinde at få omlagt busserne til eldrift, som vil kunne afhjælpe disse gener.

Vi risikerer igen at hænge på forældet teknologi 12 år frem i tiden, hvor motorer og filtre bliver slidte og ikke vedligeholdes ordentligt. Og sidst men ikke mindst; fordi Movia ikke vil måle de farlige ultrafine partikler, så kan de ikke se problemet og derfor vil det blive ved med at opstå.

 

Partikelforurening og vores indledende måleresultater

Partikelforurening er årsag til omkring 500 tidlige dødsfald i København hvert år og hertil mange år med sygdom. Det er i dag en langt større dødsårsag end fx trafikulykker (ca. 10 om året). Partikelforurening forårsager hovedsageligt kræft, hjertekarsygdomme og lungesygdomme.

Der er ikke nogen grænseværdier for ultrafine partikler, selv om stadig mere forskning peger mod, at det er de farligste. For at mindske risikoen kan du forsøge at undgå de mest forurenede steder, særligt i myldretiden. Her følger vores indledende resultater for forskellige lokationer:

Nørrebrogade / 5A

Bussen er næsten 10 år gammel og kører rundt uden filter lige op og ned ad Danmarks travleste cykelsti. Og læg så hertil lokale beboere, tilfældigt forbipasserende og de 20 millioner passagerer, der hvert år tager 5A – Nordens største busrute.

Mange borgere tror, at de gør noget sundt ved at cykle på Nørrebrogade i stedet for fx Åboulevard og Tagensvej, der indrammer Nørrebro. Nørrebrogade skulle netop være et alternativ til de store indfaldsveje, men nu viser vores målinger, at forureningen er voldsom, når 5A kommer forbi. Bussen kører ca. hvert andet minut i myldretiden.

Jagtvej / 8A

Bus 8A på Jagtvej har for nylig fået eftermonteret filter, men i det igangværende udbud åbner man op for at Euro 4 busser uden filter kan sættes ind. Dvs. reelt kan busserne på 5A blive flyttet til Jagtvej fra 2018. Jagtvej er kraftigt partikelforurenet grundet en kombination af tunge dieselkøretøjer, køkørsel og tomgangskørsel og at vejen er nord-sydgående, hvilket betyder at vestenvinden skaber en partikelvirvel i gaden, hvor partiklerne opholder sig længere tid i gaden og koncentrationen øges. Man bør ikke tage ophold på Jagtvej og man skal ikke lufte ind fra Jagtvej.

Åboulevard / Ågade

Denne strækning har et meget højt forureningsniveau, som er sammenligneligt med officielle målinger på H.C. Andersens Boulevard, som Århus Universitet laver. Det kan folk der har opholdt sig på gaden i længere tid bekræfte; smag af sod i næse og mund efter kort ophold. Så det er en god idé at undgå ophold og ikke lufte ind fra gaden.

Rantzausgade

Rantzausgade er en meget brugt cykelgade og der er også busdrift. Bus 66 ser ud til at forurene kraftigt med ultrafine partikler, men den kører ikke så ofte, at det påvirker gaden på samme måde som 5A på Nørrebrogade. Der er dog et højt generelt niveau af ultrafine partikler på Rantzausgade – muligvis overførsel fra Ågade. Lad være med at cykle lige i røven på bus 66.

Tagensvej / Bus 42

Tagensvej er kraftigt forurenet og Bus 42 gør ikke situationen bedre. Miljøpunkt Indre By har målt på bussen i Indre By og vi kan bekræfte de målinger. Lad være med at lufte ind fra Tagensvej.

Kompostbudene kommer

KB logo til lys baggrund RGB

Dette er foredraget til jer som er trætte af køkkenaffald der går direkte til forbrænding. Hør hvordan de kan hjælpe dig i gang med din egen kompost.

På Miljøpunktet kan vi mærke, at flere borgere på Nørrebro ønsker at sortere deres grønne affald. Måske vil man gerne selv kompostere det. Men ofte er der tvivl om hvordan man kommer i gang. Om man kan styre komposten og undgå at skabe gener for sine naboer.

Men du synes dit grønne affald gør bedre gavn som kompost til potteplanten i vindueskarmen, bedene i gården eller byhaven nede om hjørnet. Vil du vide mere om hvordan du selv kan kompostere dit køkkenaffald? Eller er I en flok beboere i en boligforening som har brug for et puf til at kompostere sammen i jeres gård?

Kom til mødet hos Miljøpunkt Nørrebro og hør Kompostbudene fortælle om hvilke komposteringsmetoder der findes, hvilke systemer du skal vælge til gården og hvad der kan komposteres. Hvordan de kan servicere jer der vil drive en kompostbeholder. Sidst men ikke mindst hvad alt den gode kompost kan bruges til hos dig lokalt.

Arrangementet er i Gårdbutikken, Korsgade 10, torsdag d.14 april kl. 19 – 20, fri entre

Citizen Science: Deltag nu!

Vil du måle luftforureningen på Nørrebro?

Og er du ejer af en iPhone (4, 4S, 5 & 5S)? Så kan du blive deltager i iSpex-forskningsprojektet.

Ved hjælp af ny teknologi og citizen science vil kortlægge antallet af partikler i luften i en række europæiske storbyer.

Miljøpunkt Nørrebro søger deltagere til et stort EU projekt, der skal kortlægge mængden af partikler i atmosfæren. Projektet bygger på citizen science – data indsamlet af borgerne – og der skal findes 80 deltagere, der skal måle forureningen ved hjælp af deres telefoner.

Mål med din iPhone

Miljøpunkt Nørrebro og Miljøstyrelsen samarbejder med til det europæiske projekt iSpex, der vil udnytte borgernes smartphones til at indsamle værdifuld information om mængden af partikler i luften. I projektet er der udviklet en app og en dims til at sætte på telefonen – et såkaldt spektrometer – der kan anvendes til at foretage målinger af antallet af partikler i luften, også kaldet aerosoler. Spektrometret placeres over kameraet på telefonen, og sammen med app’en anvendes denne til at registrere mængden af partikler i luften. Spektometret fungerer dog kun med iPhone modellerne 4, 4S, 5 og 5S.

Udover København skal borgere i Athen, Barcelona, Beograd, Berlin, London, Manchester, Milano og Rom måle partikler.

Som deltager skal man foretage målinger udenfor på alle skyfri dage i september og til 15. oktober. Når målingen er foretaget sendes de indsamlede data sammen med telefonens geografiske placering til forskerne i Holland, der bruger dem til at danne kort over partikelforureningen. Kortene offentliggøres på hjemmesiden for projektet, således at borgere og andre interesserede kan aflæse resultaterne fra målingerne i de forskellige deltagende byer.

Hvor kan du få din dims?

Tilmelding er ikke nødvending. Dimsen kan afhentes hos Miljøpunkt Nørrebro, Korsgade 16, fra onsdag 26. august kl. 8. og frem til og med 15. september. 

Alle deltagere får tilbudt en påmindelse umiddelbart inden målingerne skal sættes i gang den 1. september.

Læs mere om iSpex på projektets hjemmeside: http://ispex-eu.org/, hvor du også kan se en lille video.

Hvordan kommer du i gang? Har du problemer?

Umiddelbart skal du hente iSpex app i Appstore og montere dimsen på telefonen (se indlægsseddel) og så kører det mere eller mindre. Se vejledning og hvem du skal kontakte i tilfælde af problemer her.

Mere om iSpex

  • Alle uddelte iSPEX enheder er gratis.
  • Modtagere af iSPEX enhederne bedes foretage målinger på alle skyfri dage fra 1. september 2015 til 15. oktober.
  • iSPEX kan bruges til iPhone modellerne 4, 4S, 5 og 5S.
  • iSPEX bruges til at måle mængden af aerosoler i luften. Aerosoler er meget små partikler eller dråber, der svæver i luften og omfatter bl.a. støv, sand, sod, sporer fra planter og aske. De aerosoler, der stammer fra menneskeskabte kilder, kommer først og fremmest fra svovl i fossile brændsler, sort sod (black carbon) og fra afbrænding af biomasse, fx træ.
  • Nørrebro Lokaludvalg har støttet projektet økonomisk.